មនុស្សជោគជ័យ និង មានអំណាចសុទ្ធតែមានសញ្ញាអក្សរ M នៅលើបាតដៃ

21 Dec 2017 03:49 66
63,440
463 29

https://khempire.com/
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រភពពត៌មាន​ និងចំណេះដឹង!
សូមអរគុណចំពោះការទស្សនា និងសូមអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គង។

សូមចុច Subscribe ដើម្បីតាមដានពត៌មានសំខាន់ៗ និង ចំណេះដឹងល្អៗផ្សេងៗ

Here is a collection of educational videos related to success in study, business and life. Thanks Learning for Success Institute for producing this program. Presented by Khim Sok Heng and Siv Sreng. More videos:
OPERACY by Khim Sok Heng | តើគួរកំណត់គោលដៅអនាគតយ៉ាងដូចម្តេច? https://www.youtube.com/watch?v=rzrWpNKpcx4
OPERACY by Khim Sok Heng | តើគួររៀនជំនាញអ្វីបានល្អ? https://www.youtube.com/watch?v=KIoXXCzOJ6c
Control your feeling | របៀបគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនឯង https://www.youtube.com/watch?v=IO3SN7etG00
OPERCAY Khim Sok Heng: Learning for Success https://www.youtube.com/watch?v=bcGnufTWJ8s
Keys for managing your business | CEO master club Cambodia https://www.youtube.com/watch?v=43Ln5yxhNs8
My Hope, My Choice, My Future | Lesson on Success in life by Siv Sreng https://www.youtube.com/watch?v=U70K4kMEook
Life lesson OPERACY | ភាពជាម្ចាស់លើជីវិតខ្លួនឯ https://www.youtube.com/watch?v=zEF0f60rhzY

You can find more videos related to history of Cambodia, history of the world, politics, economy, learning for success, and other useful videos.

Thanks for watching and subscribe for daily videos.

Related of "មនុស្សជោគជ័យ និង មានអំណាចសុទ្ធតែមានសញ្ញាអក្សរ M នៅលើបាតដៃ" Videos