ตอนที่ 08 หน่วยความจำเสมือน

04 Oct 2014 18:54 1
1,091
4 0

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ระบบ ประจำปีการศึกษา 2552 - 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
http://www.rmutp.ac.th
วีดีโอสื่อการสอนทางไกล
http://mmd.rmutp.ac.th

Related of "ตอนที่ 08 หน่วยความจำเสมือน" Videos