චන්දිමාල්ගේ පාටියේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වුණු ඇය කව්ද noel tokuhisa at chandimal jayasinghe party

07 Jun 2018 01:02 1
18,885
9 11

noel tokuhisa at chandimal jayasinghe party,චන්දිමාල් ජයසිංහගේ උපන්දින සාදයෙදි කතාබහවුණු තවත් චරිතයක් පිළිබඳව මෙම වීඩියෝවේ දැක්වේ.

Related of "චන්දිමාල්ගේ පාටියේ ගොඩක් අයට ප්‍රශ්නයක් වුණු ඇය කව්ද noel tokuhisa at chandimal jayasinghe party" Videos

No.22 Noel Tokuhisa | Sri Lanka | MIQ2018

Miss International Queen Official 126,208