വമ്പൻ അറസ്റ്റ് വാർത്തയാക്കാൻ CPM. പിണറായി ടീം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് | CPM #Herald News Tv

19 Sep 2019 05:35 24
41,924
Herald News Tv Download
165 30

വമ്പൻ അറസ്റ്റ് വാർത്തയാക്കാൻ CPM. പാല അട്ടിമറിക്ക് അവസാന ആയുധം. പിണറായി വിജയൻ ടീം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച്
#paala_byelection_2019 #palarivattom_bridge_case_cochin #vk_ibrahim_kunnu_arrest #udf #ldf

Related of "വമ്പൻ അറസ്റ്റ് വാർത്തയാക്കാൻ CPM. പിണറായി ടീം രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് | CPM #Herald News Tv" Videos