វិធីធ្វើប្រហិតឆឹង, Stir Fried Meatball Recipe,Asian Meatballs

22 Feb 2018 04:03 36
24,242
Porhour Kong Download
250 8

វិធីធ្វើប្រហិតឆឹង, Stir Fried Meatball Recipe,Asian Meatballshttps://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=eS37Zl1NADM
porhour konghttps://www.youtube.com/channel/UChhMSlYEt6S9AJfP0zEAYKw
របៀបធ្វេី ពោតឆា​ , Pout Char Pout Char 🌽🌽🌽🌽 Khmer foodhttps://www.youtube.com/watch?v=6ekixcxCs5M&t=45s
វិធីធ្វើជ្រក់ជើងមាន់ ឆ្ងាញ់​. How to make j'ruk jerng manhttps://www.youtube.com/watch?v=aA_8BvQUdiE&t=42s
Spicy Mongolian Beef Meatballs
Makes 24 to 27 Meatballs

For The Meatballs
1 lb ground beef, possible lean
2 tsp soy sauce
1 Tbs chopped garlic (approximately 3 cloves garlic)
1/4 cup chopped green onion (approximately 2 to 3 green onions)
1/2 cup panic bread crumbs
1/4 cup warm water
1 egg
1/4 tsp black pepper
For The Sauce
2 Tbs soy sauce
3 Tbs sugar
3 Tbs water
2 Tbs sambal (chili paste/chili garlic paste)
1 tsp corn starch
For Garnish
chopped green onion
sesame seeds

Honey Sriracha Chicken Meatballs
Makes 24 to 27 Meatballs

For The Meatballs
1 lb ground chicken
1 tsp salt
1/2 tsp black pepper
1 cup panic bread crumbs
1/4 cup warm water
1 egg
For The Sauce
1/4 cup sriracha
1/4 cup honey
pinch of salt
a few drops of lime juice

Caramelized Lemongrass Pork Meatballs
Makes 24 to 27 Meatballs

For The Meatballs
1 lb ground pork
1 tsp fish sauce
1 Tbs chopped garlic (approximately 3 cloves garlic)
2 Tbs chopped lemongrass (approximately 1/2 lemongrass)
1/4 cup chopped shallot (approximately 1 small shallot)
1 tsp chopped Thai chili (approximately 2 Thai chili)
1/2 cup panic bread crumbs
1/4 cup warm water
1 egg
1/4 tsp black pepper
For The Sauce
3 Tbs sugar
1 Tbs butter
1/4 cup warm water
1 Tbs fish sauce
Garnish
cilantro leaves (You can also use mint leaves/chopped green onion)
sliced Thai chili
More Amazing Videos:

Amazing Colourful Food from Bangladesh Tried in London. Street Food of Brick Lane
https://www.youtube.com/watch?v=vNzXW...

Street food in Cambodia - Ham Egg and Cheese sandwich | barry nana
https://www.youtube.com/watch?v=RnG6E...

Amazing Colourful Food from Bangladesh Tried in London. Street Food of Brick Lane
https://www.youtube.com/watch?v=vNzXW...

Street food in Cambodia - Ham Egg and Cheese sandwich | barry nana
https://www.youtube.com/watch?v=RnG6E...

Amazing Colourful Food from Bangladesh Tried in London. Street Food of Brick Lane
https://www.youtube.com/watch?v=vNzXW...

Street food in Cambodia - Ham Egg and Cheese sandwich | barry nana
https://www.youtube.com/watch?v=RnG6E...

Related of "វិធីធ្វើប្រហិតឆឹង, Stir Fried Meatball Recipe,Asian Meatballs" Videos