නිතර අසන ලිංගික ගැටළු

14 Sep 2016 06:14 146
157,351
1,019 69

Answer.lk නිතර අසන ලිංගික ගැටළුවක් වන ස්වයං වින්දනය පිළිබදව ‍වෛදය රංජිත් අබයවර්ධන (Dr. Ranjith Abayawardana) මහතා විසින් අප හා කළ සංවාදය.

Related of "නිතර අසන ලිංගික ගැටළු" Videos