Family Promise: Get Tested for Hepatitis B - Vietnamese language

16 Jul 2013 00:33 1
139,595
Centers for Disease Download
8 2

Caâu chuyeän kyõ thuaät soá naøy mieâu taû moät khoaûnh khaéc gaén boù giöõa hai cha con trong khi ngöôøi cha daïy con gaùi chôi golf. Gia ñình laø quan troïng ñoái vôùi oâng vaø oâng höùa vôùi vôï vaø con gaùi seõ ñi thöû maùu thöû nghieäm sieâu vi Vieâm Gan B. Gaàn 2 trong 3 ngöôøi Myõ goác AÙ khoâng bieát raèng hoï bò nhieãm beänh, nhöng thöû nghieäm Vieâm Gan B coù theå giuùp moïi ngöôøi chaêm soùc cho baûn thaân vaø baûo veä gia ñình cuûa hoï. Ñoaïn phim naøy laø moät phaàn cuûa chieán dòch coå ñoäng ña ngoân ngöõ cuûa Trung Taâm Kieåm Soaùt vaø Phoøng Ngöøa Dòch Beänh (CDC), ñöôïc thöïc hieän vôùi söï hôïp taùc cuûa Hep B United. Ñeå bieát theâm thoâng tin, xin gheù vaøo http://www.cdc.gov/knowhepatitisb/Vietnamese.htm

http://streaming.cdc.gov/vod.php?id=f422e648d2be424d3df232a50b2d82cc20130711124737156

Related of "Family Promise: Get Tested for Hepatitis B - Vietnamese language" Videos

Protect Your Family: Get Tested for Hepatitis B - 60 sec

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 4,504

Family Promise: Get Tested for Hepatitis B - Korean language

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 136,137

Family Promise: Get Tested for Hepatitis B

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 6,222

No Warning Signs PSA - 60 Seconds

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1,419

Hepatitis C: Did You Know?

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 1,273,032

Protect Your Family: Get Tested for Hepatitis B - 30 sec

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2,065

Dr. Howard Koh Asks Are You at Risk for Hepatitis

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 461

Be Ready! Winter Weather: Get Your Car Ready for Winter

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 105

Be Ready! Winter Weather: Weather-proof Your Home

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 105

Father-Daughter Conversation – Chinese Language (Mandarin)

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 3,762

Be Ready! Winter Weather: Power Line Safety

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 87

CDC: Faces from the Frontlines of the Global HIV Response

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 136