(múa sư tử ) Dong Thanh Lion Dance on Stage - Cabramatta Moon Cake Festival 4th Sept 2016

05 Sep 2016 05:31 0
1,937
3 1

(múa sư tử ) - Lion Dance on Stage - Cabramatta Moon Cake Festival 4th Sept 2016
Best watch in Full HD 1080p
Sydneysiders celebrated Chinese Moon Cake festival at Cabramatta, an outer west suburb of Sydney. Lion and dragon dance performed on stage and street. Lion dance and dragon dance performed by the Dong Thanh Alliance Martial Arts
Lion Dance on Stage - Cabramatta Bánh Trung Thu Lễ hội ngày 04 tháng 9 năm 2016
đồng hồ tốt nhất ở độ phân giải 1080p Full HD
Sydney tổ chức lễ hội Bánh Trung Quốc Moon Cabramatta, một vùng ngoại ô phía tây bên ngoài của Sydney. Lion và múa rồng biểu diễn trên sân khấu và đường phố. Múa lân và múa rồng thực hiện bởi Đông Thạnh Alliance Võ thuật

Camera Equip used : - Sony DSC-HX400V with Sony Ext Stereo Mic, Sony Multipod VCT-MP1
Sony DSC-HX400V, http://amzn.to/2cGLawy
Sony Multipod VCT-MP1, http://amzn.to/2cGNp2y
Sony Stereo Mic ECM-XYST1M, http://amzn.to/2cAbqaI

Lion dance (simplified Chinese: 舞狮; traditional Chinese: 舞獅; pinyin: wǔshī) is a form of traditional dance in Chinese culture and other Asian countries in which performers mimic a lion's movements in a lion costume. The lion dance is usually performed during the Chinese New Year and other Chinese traditional, cultural and religious festivals. It may also be performed at important occasions such as business opening events, special celebrations or wedding ceremonies, or may be used to honour special guests by the Chinese communities.
-----------------------------------------------------------------
舞狮(简体中国:舞狮;中国传统:舞狮;拼音:wǔshī)是中国文化并在其中表演模仿狮子的动作在狮子服装其他亚洲国家的传统舞蹈形式。中国春节等中国传统,文化和宗教节日期间通常进行的舞狮。它也可以在重要场合进行,如开业活动,特别庆典或婚礼,或者也可以使用由中国社区兑现特殊的客人。
---------------------------------------------------------------
ライオンダンス(簡体字中国語:舞狮;伝統的な中国:舞獅;ピンインは:wǔshī)中国の文化やパフォーマーがライオンの衣装でライオンの動きを模倣する他のアジア諸国の伝統舞踊の一形態です。獅子舞は、通常、中国の旧正月や他の中国の伝統的な文化や宗教的な祭りの間に行われます。それはまた、ビジネスのオープニングイベント、特別なお祝いや結婚式などの重要な場面で行ってもよいし、中国のコミュニティが特別ゲストを称えるために使用することができます。
-------------------------------------------------- ---------------
múa sư tử (tiếng Hoa giản thể: 舞狮; truyền thống Trung Quốc: 舞獅; bính âm: wǔshī) là một hình thức múa truyền thống trong văn hóa Trung Quốc và các nước châu Á khác, trong đó biểu diễn bắt chước các động tác của sư tử trong một trang phục sư tử. Các múa sư tử thường được thực hiện trong năm mới của Trung Quốc và các lễ hội truyền thống, văn hóa và tôn giáo khác của Trung Quốc. Nó cũng có thể được thực hiện tại các dịp quan trọng như sự kiện mở cửa kinh doanh, lễ kỷ niệm đặc biệt hoặc lễ cưới, hoặc có thể được sử dụng để tôn vinh vị khách đặc biệt của cộng đồng người Hoa.
-------------------------------------------------- ---------------
Lion danse (chinois simplifié: 舞狮; chinois traditionnel: 舞獅; pinyin: wǔshī) est une forme de danse traditionnelle dans la culture chinoise et d'autres pays d'Asie où les artistes imitent les mouvements d'un lion dans un costume de lion. La danse du lion est généralement effectuée pendant le Nouvel An chinois et d'autres fêtes traditionnelles, culturelles et religieuses chinoises. Il peut également être effectuée à des occasions importantes telles que les événements d'ouverture de l'entreprise, des célébrations spéciales ou des cérémonies de mariage, ou peut être utilisé pour honorer les invités spéciaux par les communautés chinoises.
-------------------------------------------------- ---------------
barongsai (Cina disederhanakan: 舞狮; tradisional Cina: 舞獅; pinyin: wǔshī) adalah bentuk tari tradisional dalam budaya Cina dan negara-negara Asia lainnya di mana pemain meniru gerakan singa dalam kostum singa. Barongsai biasanya dilakukan selama Tahun Baru Cina dan festival tradisional, budaya dan agama lain Cina. Hal ini juga dapat dilakukan pada acara-acara penting seperti acara pembukaan bisnis, perayaan khusus atau upacara pernikahan, atau dapat digunakan untuk menghormati tamu istimewa oleh masyarakat Cina.

2151

Related of "(múa sư tử ) Dong Thanh Lion Dance on Stage - Cabramatta Moon Cake Festival 4th Sept 2016" Videos