LIVE: ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 (4 ธันวาคม 2562) (ช่วงที่ 2)

04 Dec 2019 01:42:51 8
9,109
THE STANDARD Download
58 13

LIVE: ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 (4 ธันวาคม 2562) จับตาการพิจารณาให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบจากการกระทำ ประกาศและคำสั่งของ คสช. และการใช้อำนาจของหัวหน้า คสช. ตามมาตรา 44 ต่อจากการประชุมครั้งที่ 9 (ช่วงที่ 2)

#ประชุมสภา #สภาล่ม #ม44 #คสช #thestandard

Related of "LIVE: ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 10 (4 ธันวาคม 2562) (ช่วงที่ 2)" Videos