"ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வந்தால் சேர்ந்து செய்யலாம்" - Mr. Sundram, Gosys Techonologies,Chennai.

26 Jul 2017 01:40 34
46,305
235 28

"ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வந்தால் சேர்ந்து செய்யலாம்" - Mr. Sundram, Gosys Techonologies,Chennai.

Businesspannalam.com's வியாபார நண்பர்கள் சந்திப்பு @ சென்னை (June 25, 2017)

https://www.facebook.com/groups/businesspannalam

Related of ""ஆர்வம் உள்ளவர்கள் வந்தால் சேர்ந்து செய்யலாம்" - Mr. Sundram, Gosys Techonologies,Chennai." Videos