புத்தாண்டு கோலங்கள் 2017 | Sudha Balaji | New Year kolam designs

31 Dec 2016 05:49 2
4,618
13 4

.புள்ளி கோலங்கள் - 14 இரண்டு வரிசை பிறகு 2 வரை.
This is actually an easy rangoli though the dot pattern is big

Related of "புத்தாண்டு கோலங்கள் 2017 | Sudha Balaji | New Year kolam designs" Videos