පියයුරු, කලවා කුඩාවීම විවාහය ප්‍රමාදයට හේතු උනාද?-piyauru,kalaya kudada?

21 Aug 2017 01:20 1
2,510
8 3

පියයුරු, කලවා කුඩාවීම විවාහය ප්‍රමාදයට හේතු උනාද?විසදුම් මෙන්න -piyauru,kalaya kudaweema gataluwakda?

Related of "පියයුරු, කලවා කුඩාවීම විවාහය ප්‍රමාදයට හේතු උනාද?-piyauru,kalaya kudada?" Videos